Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ

    № Байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулж буй хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичгүүд Хамааралтай хууль эрх зүйн онцлог ...
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed