Хотын дүрэм боловсруулах ажлын хэсэг, төрийн байгууллагын төлөөлөл, иргэдийн төлөөлөл оролцсон нээлттэй хэлэлцүүлэг явагдлаа.