Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээ

Сум хөгжүүлэх сангийн 2014 оны “Эргэн төлөлтөөс” Байгальд ээлтэй технологи болон Салбар бүрийн оролцоог нэвтрүүлэх чиглэлээр Эргэн төлөгдөх төсөлийг 7 хоногийн хугацаанд зарлаж 43 төсөл ирсэнээс 13 төсөлд 287,000,000 төгрөгийн санхүүжилт олголоо.

1 2 3 4 5 6 7