Багууд 

 

1

4   Б.Дэнсмаа

Баруунсайхан

1 дүгээр багийн Засаг дарга

Баруунсайхан 1 дүгээр багийн төв

70533895

 

2

444Х.Энхтуяа

Хан-Уул

2 дугаар багийн Засаг дарга

Хан-Уул 2 дугаар багийн төв

70532401

 

3

 

З.Одгэрэл

Далан 3 дугаар багийн Засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгч

Далан 3 дугаар багийн төв

70532128

 

4

түвшнээБ.Түвшинжаргал

Дундсайхан

4 дүгээр багийн Засаг дарга

Дундсайхан 4 дүгээр багийн төв

70532403

 

5

2          П.Сүхээ

Зүүнсайхан

5 дугаар багийн Засаг дарга

Зүүнсайхан 5 дугаар багийн төв

70532440

 

6

 

 

Ц.Дэнээдорж

Их-Уул

6 дугаар багийн Засаг дарга

Их-Уул 6 дугаар багийн төв

70537879

 

7

 

Б.Буян-Ундрах

Оюут

7 дугаар багийн Засаг дарга

Оюут 7 дугаар багийн төв

70537628

 

8

8 Б.Дугармаа

Цагаанбулаг

8 дугаар багийн Засаг дарга

Далан 3 дугаар багийн төв

70537828

 

9

 

Б.Чулуунцэцэг

Баруунсайхан

1 дүгээр багийн Нийгмийн ажилтан

Баруунсайхан1 дүгээр багийн төв

70533895

 

10

6У.Отгонцэцэг

Хан-Уул

2 дугаар багийн Нийгмийн ажилтан

Хан-Уул 2 дугаар багийн төв

70532401

 

11

 

Б.Энхтунгалаг

Далан

3 дугаар багийн Нийгмийн ажилтан

Далан 3 дугаар багийн төв

70532128

 

12

 

 

Ч.Ариунзаяа

Дундсайхан

4 дүгээр багийн Нийгмийн ажилтан

Дундсайхан 4 дүгээр багийн төв

70532403

 

13

 

Т.Уранбайгаль

Зүүнсайхан

5 дугаар багийн Нийгмийн ажилтан

Зүүнсайхан 5 дугаар багийн төв

70532440

 

14

       

Х.Ундрах

Их-Уул 6 дугаар багийн Нийгмийн ажилтан

 

Их-Уул 6 дугаар багийн төв

70537879

 

15

 

Б.Жамъянсүрэн

Оюут

7 дугаар багийн Нийгмийн ажилтан

 

Оюут 7 дугаар багийн төв

70537628

 

16

Ундармаа

Дэлгэрзаяа

Цагаанбулаг

8 дугаар багийн Нийгмийн ажилтан

Далан 3 дугаар багийн төв

70537828